Ochrana osobních údajů

 

Společnost INSET spol. s r.o. se sídlem Sadská 603/10, Praha 9 - Hloubětín, PSČ : 19800, IČO : 16191072, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1412 (dále jen „INSET“), je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje

INSET získává osobní údaje v rozsahu registračního formuláře dostupného on-line na webových stránkách společnosti.

Při registraci pomocí IČ získá INSET z veřejného profilu (ARES, VIES, Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, apod.) osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, obchodní název, adresa, resp. sídlo, a registrace k DPH, které se načtou (předvyplní). Zbylé osobní údaje vyžadované registračním formulářem vyplní následně registrující se osoba sama.

Oprávnění ke zpracování osobních údajů

INSET je i bez souhlasu registrovaných osob oprávněn zpracovávat jejich osobní údaje z titulu zajištění řádného fungování programu a plnění práv a povinností INSETu vůči registrovaným osobám a oprávněných zájmů INSETu (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách INSETu, inkaso pohledávek, předcházení hackerských útoků a podobně). INSET je také oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem splnění povinností uložených veřejnoprávními předpisy.

INSET je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje registrovaných osob na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. INSET je tedy oprávněn osobní údaje zpracovávat pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik ohledně nákupního chování a zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané INSETem. Analýzy vztahující se k nákupnímu chování spočívají především ve vyhodnocování klientských dat s cílem vhodného přizpůsobení nabídky produktů a zkvalitnění poskytovaných služeb, a to včetně profilování. Profilování je zpracování osobních údajů spočívající v hodnocení některých osobních aspektů registrovaných osob jako například osobních preferencí, zájmů a nákupního chování. Využití tohoto postupu umožňuje INSETu efektivně komunikovat s registrovanými osobami, zejména je oslovovat s nabídkou zboží a služeb, které je opravdu zajímají.

Na základě uděleného souhlasu je dále INSET oprávněn provádět automatizované zpracování osobních údajů (tedy bez jakéhokoliv zásahu člověka – ke zpracování se využívají výhradně automatické prostředky), přičemž takové automatizované zpracování může mít vliv na nabídky a/nebo benefity určené pro registrovanou osobu (automatizované rozhodování). Automatizované rozhodování může být nedílnou součástí některých procesů marketingového zpracování osobních údajů, zejména při cílení zvláštních nabídek a výhod registrovaným osobám. V důsledku toho mohou jednotlivé registrované osoby obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným registrovaným osobám.

Zájemci o registraci nemají povinnost své osobní údaje INSETu poskytnout. V takovém případě je však INSET oprávněn neregistrovat zájemce, resp. registraci zrušit. INSET je oprávněn zrušit registraci i v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Uvedeným postupem INSETu není zákazníkům žádným způsobem upřena možnost nakupovat zboží a využívat služby INSETu.

Předávání osobních údajů

INSET může osobní údaje předávat třetím stranám za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy pokud je předání nezbytné pro zajištění řádného fungování programu, nebo dalším osobám za podmínek uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Na základě pověření INSETu mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí; osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, marketingovým agenturám, provozovatelům call center a poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb. Seznam zpracovatelů, kterým INSET aktuálně zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici na vyžádání.

Práva registrovaných osob

Každá registrovaná osoba, která poskytla INSETu své osobní údaje, má právo

  • požadovat od INSETu přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;
  • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování; odvolat souhlas je možno elektronicky na webových stránkách INSETu, na e-mailové adrese info@inset.cz, nebo písemně na kontaktní adrese INSETu.

Každá registrovaná osoba, která poskytla INSETu své osobní údaje, má také právo

  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.

Uvedená práva mohou členové věrnostního programu uplatňovat

  • na kontaktní adrese INSETu,
  • na e-mailové adrese info@inset.cz.

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost.

Informace ohledně ochrany osobních údajů lze získat i na telefonní infolince INSETu +420 281865600.