Reklamační řád

 

Tento dokument upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného od společnosti INSET, spol. s r. o., se sídlem Sadská 603/10, 198 00 Praha 9, IČ : 16191072, DIČ : CZ16191072, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 1412.

 

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost vzhledu ve skutečnosti a při zobrazení na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5. „Všeobecných obchodních podmínek“.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době.

 

2. Jaká je záruční doba?

V případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání:

 • U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena jiná záruční doba (může vyplývat ze záručního listu nebo vyznačené doby trvanlivosti či použitelnosti na obale výrobku, či v doprovodné dokumentaci).

V případě, že jste podnikatelem, zástupcem právnické osoby a zboží kupujete v souvislosti s výkonem své činnosti:

 • U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena jiná záruční doba (může vyplývat ze záručního listu nebo vyznačené doby trvanlivosti či použitelnosti na obale výrobku, či v doprovodné dokumentaci).

 

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.
U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.
Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nesjednáme nápravu v přiměřené době, nebo že by Vám sjednání nápravy působilo značné obtíže.
Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

 

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli,
 • jste vadu sami způsobili,
 • uplynula záruční doba,

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním,
 • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou, nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně,
 • reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
U zboží, které mohlo být v průběhu užívání kontaminováno nebezpečnými, nebo rizikovými látkami, můžete být požádáni o dekontaminaci a o vystavení potvrzení o nezávadnosti a bezrizikovosti další manipulace. Během této doby se přerušuje běh lhůty pro vyřízení reklamace.
Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek. 
V případě, že jste podnikatelem (zástupcem právnické osoby a zboží kupujete v souvislosti s výkonem své činnosti), je bezvýhradně nutné předložit doklad o zakoupení zboží (fakturu), dodací list a reklamační protokol s písemným zdůvodněním reklamace.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Tento dokument je platný a účinný od 1. 1. 2018.