Reklamační řád

 

Tento dokument upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného od společnosti INSET, spol. s r. o., se sídlem Sadská 603/10, 198 00 Praha 9, IČ : 16191072, DIČ : CZ16191072, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 1412.

 

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost vzhledu ve skutečnosti a při zobrazení na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5. „Všeobecných obchodních podmínek“.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době.

 

2. Jaká je záruční doba?

V případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání:

 • U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena jiná záruční doba (může vyplývat ze záručního listu nebo vyznačené doby trvanlivosti či použitelnosti na obale výrobku, či v doprovodné dokumentaci).

V případě, že jste podnikatelem, zástupcem právnické osoby a zboží kupujete v souvislosti s výkonem své činnosti:

 • U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena jiná záruční doba (může vyplývat ze záručního listu nebo vyznačené doby trvanlivosti či použitelnosti na obale výrobku, či v doprovodné dokumentaci).

 

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.
U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.
Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nesjednáme nápravu v přiměřené době, nebo že by Vám sjednání nápravy působilo značné obtíže.
Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

 

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli,
 • jste vadu sami způsobili,
 • uplynula záruční doba,

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním,
 • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou, nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně,
 • reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
U zboží, které mohlo být v průběhu užívání kontaminováno nebezpečnými, nebo rizikovými látkami, můžete být požádáni o dekontaminaci a o vystavení potvrzení o nezávadnosti a bezrizikovosti další manipulace. Během této doby se přerušuje běh lhůty pro vyřízení reklamace.
Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek. 
V případě, že jste podnikatelem (zástupcem právnické osoby a zboží kupujete v souvislosti s výkonem své činnosti), je bezvýhradně nutné předložit doklad o zakoupení zboží (fakturu), dodací list a reklamační protokol s písemným zdůvodněním reklamace.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

6. Hlášení podezření na nežádoucí příhody zdravotnických prostředků

Nežádoucí příhody zdravotnických prostředků jsou upraveny evropským nařízením 2017/745/EU pro zdravotnické prostředky:

 1. „nežádoucí příhodou“ je jakákoliv porucha nebo zhoršení vlastností nebo účinnosti prostředku dodaného na trh, včetně uživatelské chyby v důsledku ergonomických vlastností, jakož i jakýkoliv nedostatek informací poskytnutých výrobcem a jakýkoliv nežádoucí vedlejší účinek
 2. „závažnou nežádoucí příhodou“ nežádoucí příhoda, která přímo nebo nepřímo vede, mohla vést nebo může vést k některému z těchto následků:
  • smrt pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
  • dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele či jiné osoby,
  • závažné ohrožení veřejného zdraví.

Povinnosti smluvních stran:

 1. Kupující, je povinen písemně oznámit Prodávajícímu podezření na nežádoucí příhodu, které vzniklo v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku při poskytování zdravotních služeb, a to neprodleně.
 2. Za oznámení informací, které budou zjištěny v souvislosti s nežádoucí příhodou, se považuje jakákoliv písemná forma, faxová nebo e-mailová zpráva. V případě neoznámení informací o podezření na nežádoucí příhodu Kupující uhradí veškeré vzniklé škody související s neoznámením jím zakoupeného zdravotnického prostředku.
 3. Pokud se stane nežádoucí příhoda zdravotnického prostředku, Prodávající zašle Kupujícímu Bezpečnostní upozornění. Kupující zajistí doručení tohoto upozornění svým zákazníkům
 4. Pokud se Prodávající rozhodne stáhnout zdravotnický prostředek z trhu, Kupující zajistí jeho stažení od zákazníků a jeho doručení Prodávajícímu. Náklady na stažení z trhu jsou hrazeny Prodávajícím
 5. Kupující, který je poskytovatelem zdravotních služeb, u kterého došlo k podezření na závažnou nežádoucí příhodu, je povinen:
  • činit veškerá potřebná opatření s cílem minimalizovat negativní dopady vzniklé příhody,
  • zpřístupnit výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv zdravotnický prostředek, u něhož došlo k podezření na nežádoucí příhodu, včetně veškeré dokumentace pro účely kontroly a zjištění příčin vzniklé příhody a,
  • poskytovat výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv veškerou potřebnou součinnost a informace za účelem zjištění příčin vzniklé příhody.

Poskytovatel zdravotních služeb, který nabyl podezření, že došlo k závažné nežádoucí příhodě s následkem újmy na zdraví nebo smrti pacienta, je povinen uchovávat ve zdravotnické dokumentaci vedené o pacientovi tuto skutečnost včetně záznamu o tom, kdy bylo podezření na závažnou nežádoucí příhodu ohlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

 

Tento dokument je platný a účinný od 14. 6. 2021.