Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) SPOLEČNOSTI INSET SPOL. S R.O.

 

Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP stanoví vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji zboží prostřednictvím e-shopu, telefonu, faxu či e-mailové komunikace a jsou součástí smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 2. Nabídka zboží v e-shopu je určena pouze pro fyzické či právnické osoby, které objednávají zboží v rámci svojí podnikatelské činnosti, státní instituce a územní samosprávné celky.

 

Vymezení pojmů

 1. "Prodávajícím" se rozumí obchodní společnost INSET spol. s r.o., se sídlem: Sadská 603/10, Praha 9 - Hloubětín, 19800, IČO: 16191072, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1412.
 2. "Kupujícím" se rozumí subjekt, fyzická či právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti, státní instituce a územní samosprávné celky.
 3. "e-shopem" se rozumí internetový obchod Prodávajícího dostupný pro Kupující z internetových stránek dostupných z internetové adresy: http://www.inset.cz/.
 4. "Smlouvou" se rozumí smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, a jejíž součástí jsou tyto VOP.
 5. "Zbožím" se rozumí zboží nabízené Prodávajícím.
 6. "Objednávkou" se rozumí objednávka Zboží ze strany Kupujícího učiněná některým ze způsobů uvedených čl. 1, odst. 1 těchto VOP.
 7. "Cenou" se rozumí cena Zboží dle konkrétní Objednávky.
 8. "Osobním údajem" se rozumí jméno, příjmení, telefon, fax a e-mail Kupujícího.

 

Uzavření smlouvy

 1. Podmínkou uskutečnění objednávky přes e-shop je nutná registrace Kupujícího. Kupující při registraci uvede zejména následující údaje: e-mailovou adresu, jméno či název, IČO, adresu a zvolí si heslo, pod kterým se bude do e-shopu přihlašovat. Výčet požadovaných údajů dle předchozí věty tohoto odstavce je pouze příkladný a Prodávající může požadované obligatorní údaje dle své vůle libovolně obměňovat. Kupující při odesílání objednávky přes e-shop zaškrtnutím příslušného políčka potvrdí seznámení se s těmito VOP.
 2. Objednává-li si Prodávající Zboží písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailové komunikace, sdělí Prodávajícímu požadované údaje a potvrdí, způsobem požadovaným Prodávajícím, skutečnost, že se seznámil se zněním VOP.
 3. Prodávající po obdržení Objednávky učiněné Kupujícím prostřednictvím e-shopu zašle Kupujícímu automatické potvrzení obdržení Objednávky spolu se sumarizací Kupujícím objednaného Zboží, přičemž Smlouva je uzavřena až následným, např. telefonickým potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího. Je-li Objednávka Kupujícím učiněna jiným způsobem, než prostřednictvím e-shopu, je Smlouva uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím buď telefonicky, nebo jinou vhodnou formou.

 

Cena

 1. Všechny Ceny jsou netto ceny, vyjádřené v českých korunách, platné v den uskutečnění objednávky Kupujícím.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nezaplacené dodávky Zboží resp. požadovat zaplacení předem, pokud se mezi uzavřením Smlouvy a poskytnutím plnění vyskytnou odůvodněné pochybnosti o solventnosti Kupujícího a/nebo dojde k prodlení Kupujícího při úhradě již splatných faktur. Neuhradí-li Kupující v souladu s ustanovením tohoto odstavce Cenu předem, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 3. Faktura splatná do 14 dnů od data jejího vystavení bude zaslána společně se zbožím, pokud nebude Kupující požadovat jinak.

 

Dodání Zboží

 1. Obdrží-li Prodávající Objednávku v pracovních dnech (Po-Pá), bude Zboží dodáno do 7 pracovních dnů ode dne obdržení Objednávky Prodávajícím. V případě specifického druhu Zboží může být doba dodání Zboží dle předchozí věty tohoto odstavce Prodávajícím přiměřeně jednostranně prodloužena, přičemž o této skutečnosti, stejně jako o předpokládané době dodání daného Zboží, bude Prodávající Kupujícího informovat.
 2. Expedice Zboží se může z důvodu prověření solventnosti Kupujícího přiměřeně, dle potřeby Prodávajícího, prodloužit, a má-li Prodávající pochybnosti o solventnosti Kupujícího, je oprávněn podmínit odeslání Zboží Kupujícímu platbou předem. Odmítne-li Kupující uhradit Prodávajícímu Cenu předem v souladu s ustanoveními tohoto bodu VOP, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 3. Při Objednávce zboží v hodnotě nad 2.001,- Kč (bez DPH) není Kupujícímu účtováno balné dle aktuálního ceníku a náklady na dodání Zboží. Je-li hodnota objednaného Zboží nižší než 2.000,- Kč hradí Kupující spolu s Cenou též balné a náklady na dodání Zboží dle aktuálního ceníku Prodávajícího.
 4. Způsob dodání Zboží si zvolí Kupující dle aktuální nabídky Prodávajícího.
 5. Kupující bere na vědomí, že veškeré termíny na dodání Zboží uvedené v tomto článku VOP jsou pouze orientační a Prodávající je může dle svých aktuálních potřeb měnit.
 6. Kupující je oprávněn vrátit Prodávajícímu Zboží ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení Zboží, a to za splnění následujících podmínek: Vrácené zboží je nepoškozené, plně funkční a kompletní včetně originálního obalu, bez známek opotřebení a jakéhokoliv používání. V pochybnostech, zda došlo ke splnění podmínek pro vrácení Zboží dle tohoto bodu, rozhoduje vždy Prodávající. V takovém případě Kupující kontaktuje písemně Prodávajícího a písemně uvede, že využívá svého práva na vrácení Zboží s uvedením čísla Objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení ceny vráceného Zboží. Zboží individualizované dle požadavku Kupujícího může být vráceno způsobem dle tohoto odstavce pouze na základě dohody s Prodávajícím (pokud byly bez zavinění Kupujícího při předání poškozeny a staly se tímto nepoužitelné).

 

Práva Kupujícího z vadného plnění

 1. Nároky vyplývající z vad výrobků Kupujícímu náleží pouze při závažném poškození zboží (podstatné vadě). Skutečnost, že Zboží bylo poškozeno již v okamžiku, kdy bylo přepravcem předáno Kupujícímu, prokazuje Kupující. Za účelem posouzení, zda se jedná o podstatnou vadu, je nutné Prodávajícímu příslušné Zboží na náklady Kupujícího zaslat, přičemž náklady na přepravu budou Kupujícímu uhrazeny poté, co bude tato podstatná vada ze strany Prodávajícího potvrzena. V případě oprávněné reklamace ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn dodat náhradní Zboží. Odstoupení od Smlouvy je poté možné pouze tehdy, pokud toto právo na dodání náhradního zboží Prodávající neuplatní do 10 dnů ode dne, kdy jí bylo poškozené Zboží předáno k posouzení oprávněnosti reklamace, a/nebo náhradní Zboží bude rovněž poškozeno tak, že bude nepoužitelné.

 

Výhrada vlastnického práva

 1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Prodávajícího až úplným zaplacením Ceny, nebezpečí škody na Zboží však přechází již převzetím Zboží.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále i jen "ZOOÚ"). V souladu s ust. § 11 ZOOÚ v platném znění informuje společnost INSET spol. s r.o. zákazníka o těchto skutečnostech:
  • Společnost INSET spol. s r.o. bude zpracovávat osobní údaje Kupujícího, tj. obchodní firmu, jméno, příjmení a adresu kupujícího v elektronické podobě.
  • Prodávající bude zpracovávat Osobní údaje Kupujícího, budou-li tyto na základě spolupráce smluvních stran Prodávajícímu poskytnuty. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné.
  • Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány pro zkoušku solventnosti Kupujícího a pro marketingové účely Prodávajícího (nabízení obchodu a služeb).
  • Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním Osobním údajům zpracovávaným Prodávajícím a právo na jejich opravu.
  • Osobní údaje budou uchovávány po dobu souhlasu Kupujícího se zpracováváním Osobních údajů.
 2. Kupující jako subjekt údajů může Prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby společnost Prodávající vzniklý stav odstranila. Nevyhoví-li společnost Prodávající takovému požadavku, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.

 

Zasílání obchodních sdělení

 1. Kupující může v e-shopu udělit Prodávajícímu souhlas s využitím podrobností elektronického kontaktu Kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení Prodávajícího a obchodních partnerů Prodávajícího. Kupující může kdykoliv odvolat svůj souhlas s využitím podrobností elektronického kontaktu se zasíláním obchodních sdělení, a to ve své registraci v e-shopu.

 

Nakládání s obaly

 1. Naše společnost má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM pro výkaznictví o vlastních obalech použitých pro bezpečnou přepravu obchodovaného zboží.

 

Závěrečná ustanovení

 1. V případě rozporů mezi údaji uvedenými v jiných nabídkách a v e-shopu, mají přednost údaje uvedené v e-shopu.
 2. V případě, že se některé z ustanovení těchto VOP stane neúčinným, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo provádět přiměřené změny Zboží, které slouží výlučně ke zkvalitňování stavu Zboží, a to i bez předchozího oznámení.
 4. Z výrobních a z reprodukčně-technických důvodů mohou zobrazené výrobky vykazovat ve srovnání s originálem barevné odchylky.
 5. Pro smluvní vztah platí výlučně české právo při vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 6. Soudní příslušnost: soud příslušný podle sídla Prodávajícího.